سونوگرافی

سونوگرافی سلطان آباد, سونوگرافی بهارستان

آنومالی اسکن, سونوگرافی چهار بعدی, سونوگرافی NT, سونوگرافی سه بعدی

سونوگرافی یکی از روش های تصویربرداری است که تقریبا هیچ ضرری برای بدن ندارد. به آن اولترا سونوگرافی Ultrasonography هم میگویند.

همانطور که میدانیم در روش های تصویر برداری با اشعه ایکس مانند رادیوگرافی ساده و یا سی تی

اسکن بدن تحت تابش مقدار معینی از اشعه یونیزان قرار میگیرد.

اگر از حد مشخصی بیشتر باشد میتواند موجب اشکالاتی در کارکرد سلول ها شود.

ولی در سونو گرافی از اشعه ایکس استفاده ای نمیشود.

سونوگرافی سلطان آباد
سونوگرافی سلطان آباد
سونوگرافی سلطان آباد

مکانیسم سونوگرافی چیست؟

آنومالی اسکن, سونوگرافی چهار بعدی, سونوگرافی nt, سونوگرافی سه بعدی

امواج مورد استفاده در سونوگرافی از جنس امواج صوتی و در واقع صدا هستند که ضرری برای بدن

ندارد. اینها امواج فراصوتی هستند. جنس آنها دقیقا مانند صدا است ولی به علت بالا بودن فرکانس یا

بسامد آنها قابل شنیدن به توسط گوش انسان نیستند. با این حال خواص صوت و صدا را دارند یعنی در

برخورد با موانع منعکس میشوند.

درون بدن انسان از بافت های مختلفی درست شده که توانایی آنها در بازتابش امواج صوتی متفاوت

است. بعضی از آنها امواج صوتی را بهتر و بعضی کمتر منعکس میکنند. پس شکل و ساختار بازتابش

امواج صوتی در سونو تابعی از شکل و مواد تشکیل دهنده بافت های درونی بدن است که مورد تابش

قرار گرفته است.

آنومالی اسکن

امواج بازتابیده شده از بدن به توسط یک کامپیوتر تجزیه و تحلیل شده و به تصویر تبدیل میشود. پزشک

متخصص تصویربرداری این تصاویر را بر روی مانیتور دستگاه دیده و ممکن است بعضی از آنها را چاپ کند.

در سونو، بیشتر بافت های نرم اندام دیده شده و بررسی میشوند. پس سونوگرافی وسیله مناسبی

برای تشخیص مشکلات استخوان نیست ولی با آن میتوان بعضی مشکلات عضلات، رباط ها، تاندون ها و بسیاری بافت های دیگر را بررسی کرد.

سونو ممکن است بصورت دو بعدی و یا سه بعدی باشد. همچنین میتوان تصویر سونوگرافی اندام را در

حال حرکت و فعالیت دید. سونو قلب را اکوکاردیوگرافی مینامند.

سونو روش تصویر برداری دردناکی نیست و در حین انجام آن بیمار ناراحتی احساس نمیکند.

برای انجام سونو، به توسط یک وسیله خاص که پزشک سونولوژیست ( متخصص تصویربرداری که

سونو میکند) روی اندام شما قرار میدهد امواج صوتی با فرکانس بالا که برای گوش انسان قابل

شنیدن نیستند به درون بدن تابانده میشوند. این امواج بعد از برخورد به بافت های مختلف بدن بازتابیده

شده و امواج بازتابش شده به توسط همان دستگاه مجددا دریافت میشود.

سونوگرافی سلطان آباد
سونوگرافی سلطان آباد